anderssons thinktank

"Ord och inga visor – avskalade sanningar om Sverige av idag"

Kategoriarkiv: Ekonomi

Invandrares snittinkomst från förvärvsarbete 40 procent lägre än infödda

citat4 - Kopia Diskussionerna om invandringens ekonomi fokuserar ofta på andel som arbetar. Inget västland är sämre på att integrera invandrare på arbetsmarknaden än Sverige. SCB skrev nyligen: ”År 2011 förvärvsarbetade 82 procent av de inrikes födda och 57 procent av de utrikes födda i åldrarna 20-64 år.”

Vad många inte inser är att de här katastrofala siffrorna ändå underskattar problemet. Bidrag till samhällsekonomin beror inte bara på andel som arbetar, utan även på arbetares snittlön. Lågavlönade bidrar mindre till offentlig sektor och samhällsekonomin än högavlönade. Inkomst är ekonomins mest centrala variabel, ett mått som sammanfattar viktiga variabler som andel i jobb, arbetade timmar och produktivitet i en siffra.

Det intryck som regeringen och media förmedlar är att migrationen går allt bättre och att invandrare blir ekonomisk integrerade any day now. Detta är rena fantasier. Tvärtom har situationen förvärrats sedan 1991.

Tills inte så länge sedan ansågs högern i Sverige åtminstone vara kompetenta på ekonomi. Idag har en PK-liberalism tagit över där flum och emotionella argument har ersatt seriös nationalekonomi. En del tycks på allvar tro att länder blir rikare av att kraftigt sänka arbetskraftens genomsnittliga produktivitet. Få tycks överhuvudtaget känna till att invandrare i genomsnitt bidrar med 40% mindre till samhällsekonomin. Att ökad invandring därför eroderar skattebaserna och pressar ned snittinkomster bekymrar därför inte landets elit. De har effektivt löst problemet genom att inte känna till siffrorna. citat4

CITAT Invandrares snittinkomst från förvärvsarbete 40 procent lägre än infödda av nationalekonom Tino Sanandaji 2014-08-30

Tino Sanandaji: Flum och emotionella argument har ersatt seriös nationalekonomi  Avpixlat (med kommentarer till artikeln ovan) 2014-08-30

Rösta på Sverigedemokraterna i valet 2014 !

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraternas partiprogram för en ansvarsfull invandring

Sverigedemokraternas partiprogram för en human flyktingpolitik

Sverigedemokraternas partiprogram för krafttag mot brottsligheten

Mer om Sverigedemokraternas politik..

Åkesson kräver besked från övriga partiledare  SD-kuriren, Jimmie Åkesson 2014-08-22

Sverigedemokraterna – Förändring på riktigt  Sverigedemokraternas valfilm

Jimmie Åkessons sommartal  SVT Play, 2014-08-02

Sverigedemokraternas vårbudgetmotion för 2014-2017

Fler länkar och artiklar om Sverigedemokraterna här

Vårbudgetmotion från SD – 37 miljarder mer till vård och omsorg

citat4 - Kopia Idag presenterade Sverigedemokraternas Oscar Sjöstedt, ekonomiskpolitisk talesperson, och Per Ramhorn, socialpolitisk talesperson, partiets vårbudget.

Den stora nyheten i budgetförslaget är ett utökat vårdlyft. Helt nya satsningar är slopad karensdag inom yrken i offentlig sektor med hög smittorisk, slopad patientavgift för personer över 85 år samt en förlängning av Omvårdnadslyftet.

Sverigedemokraternas vårdpolitiska talesperson Per Ramhorn kommenterar:

– Vi föreslår att den första karensdagen slopas inom yrken i den offentliga sektorn med hög smittorisk, till en kostnad om 400 miljoner per år. Årligen återkommande epidemier kan ställa till stora problem för både personal och patienter inom vården vilket många gånger kan drabba stora delar av personalstyrkan.

– En grupp som är i särskilt behov av extra stöd är våra äldre, inte minst äldre kvinnor, som ofta har låg pension. Vi riktar därför en särskild satsning på 300 miljoner årligen för att äldre över 85 år inte ska behöva betala patientavgift i den öppna hälso- och sjukvården.

Utöver dessa nya satsningar fortsätter Sverigedemokraterna att driva befintliga satsningar för att möjliggöra fler heltidstjänster inom offentlig sektor samt en omfattande satsning för att möjliggöra fler vårdplatser.

Röda Korset slog larm häromveckan. Maten är slut i Syrien.

Samtidigt presenterar regeringen en budgetproposition där man minskar anslagen till internationellt bistånd med nästan en miljard kronor – 962 miljoner. Varför? För att man måste, man har nämligen dragit på sig en kostnad för ett annat utgiftsområde, migration, på 2,7 miljarder. Det står rakt ut i regeringens budgetproposition att kostnaderna för migrationen måste finansieras, bland annat genom sänkt internationellt bistånd. När SDs Sven-Olof Sällström tidigare har frågat regeringen om detta har han fått svaret att Sverige är ett rikt land, vi har råd att göra både och. Tydligen har Sverige inte råd att göra både och, då man nu skär ner på biståndet.

”Krona för krona” är Anders Borgs nya doktrin. Oscar Sjöstedt kommenterar:

– Anders Borgs ”krona för krona”-retorik är enbart en politisk manöver. Detta blir extra tydligt när det kommer till de omfattande satsningar som regeringen gör på migrationspolitiken redan i vårändringsbudgeten. Sammanlagt handlar det om satsningar på 22,9 miljarder som regeringen gör på migrationsområdet, integration och EU åren 2014-2017 som på intet sätt finansieras ”krona för krona”. citat4

CITAT Vårbudgetmotion från SD – 37 miljarder mer till vård och omsorg SD-Kuriren 2014-04-29

H

Sverigedemokraternas vårbudgetmotion för 2014-2017

Rösta på Sverigedemokraterna i valet 2014 !

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraternas partiprogram för en ansvarsfull invandring

Sverigedemokraternas partiprogram för en human flyktingpolitik

Sverigedemokraternas partiprogram för krafttag mot brottsligheten

Sverigedemokraternas partiprogram för en värdig ålderdom

H

Massinvandringen kostar 100 miljarder per år men asylindustrin täljer guld

Invandringens kostnader är ca 100 miljarder kronor per år, vilket utgör ca 2,75% av BNP. Som referens till det stora beloppet kan sägas att den totala kostnaden per år för Sveriges hela sjukvård är ca 36 miljarder kr och Sveriges statsskuld är ca 1 250 miljarder kr. För källor på detta se citat nedan från artikel i SD-Kuriren vilken anger flera seriösa källor och beräkningar för invandringens kostnader per år.

citat4 - Kopia ..invandringen utgör en stor nettokostnad. Till exempel har professor Jan Ekberg, utredare på Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi, i en studie kommit fram till att invandringen till Sverige innebär en årlig nettokostnad på 1,5-2 % av BNP. Det motsvarar enligt 2010 år BNP för Sverige omkring 49-66 miljarder kronor. Han har också sagt att ”det finns inga starka offentliga finansiella argument för invandring”. Det kan vara värt att nämna att Jan Tullberg, docent i företagsekonomi, har kritiserat Ekbergs siffror för att ligga i underkant och menade att 2,5-3 % av BNP är en mer korrekt siffra. Även den svenske ekonomen Tino Sanandaji, som är verksam vid University of Chicago, har kritiserat Ekbergs beräkningar för att ligga i underkant och har i en artikel i Svensk tidskrift slagit fast att: ”Det finns idag tillräckligt med forskning för att dra säkra slutsatser om invandringens påverkan på svensk ekonomi, och slutsatsen är inte glädjande. Invandringen från utanför Europa har fått påtagligt negativa effekter för samhällsekonomin.”

Professor Bo Södersten skrev på DN Debatt år 2003 (28 dec) att hans uppskattning var att kostnaden för invandringen till Sverige låg på ca 40-50 miljarder per år netto. Universitetslektor Lars Jansson skrev på Svd år 2002 att invandringen enligt hans beräkningar kostade 267 miljarder år 1999. Till detta kan läggas att den ansedda tidskriften The Economist i en artikel från 2003 konstaterar att invandringen haft betydande negativa konsekvenser för den svenska ekonomin.

Gällande vårt närområde kan nämnas att den statliga danska välfärdskommissionen i en studie fann att ca 75% av landets prognostiserad besparingsbehov skulle täckas genom ett stopp bara för den utomeuropeiska invandringen. Detta sägs motsvara 2,8% av BNP. För Sverige år 2010 skulle det innebära ca 90 miljarder. I en rapport från Nederländerna, som presenterades 2010, kom man fram till att en icke-västlig invandring på 25 000 personer skulle resultera i en kostnad på 7,2 miljarder Euro per år. citat4

CITAT SD-Kuriren SD-Kuriren granskar: Oss Allas påstådda punktering av påstådda myter om invandringen av Paula Bieler och Linus Bylund (SD) 2014-03-24

Men det är inte bara staten som har dryga kostnader för invandringen, även kommunernas kostnader för att upprätthålla välfärden stiger raskt uppåt i och med massinvandringen. Vad som dock inte är särskilt känt är att även kommuner har mycket stora lån, 500 miljarder kr, vilket är lika mycket som 40% av Sveriges statsskuld! Källor på det se citat nedan vilket refererar till Mats Dagerlind uppseendeväckande artikel.

citat4 - Kopia De svenska kommunernas enorma upplåning för att klara välfärden är något som det är i det närmaste knäpptyst om i den politiska debatten. Det är dock en allt högre tickande bomb. Inom ett år kommer kommunernas sammanlagda låneskuld att passera 500 miljarderstrecket. Det motsvarar som en jämförelse 40 procent av Sveriges statsskuld och är lika mycket pengar som bankerna i det krisande Spanien behövt i nödlån för att landets finansiella system inte helt ska bryta samman.

Komuninvests upplåning, företrädesvis på den internationella lånemarknaden, är idag uppe i svindlande 500 miljarder kronor. Bara under åren 2009–2012 ökade skuldberget med över 100 miljarder kronor, från 360 till 470 miljarder kronor, och ökningen fortsätter i oförminskad takt. Detta är pengar som kommunerna lånar för att ha råd att driva den kommunala kärnverksamheten: skola, omsorg, bostäder, energi osv och för att kunna betala ut försörjningsstöd.

Kommunerna fylls i allt högre grad av nyanlända asylanter och deras anhöriga, en majoritet med låg eller obefintlig utbildning. Under de första två åren får dessa sin grundförsörjning från staten i form av etableringsstöd. Endast en bråkdel av dem har dock kommit i egen försörjning när dessa två år förlöpt. Det stora flertalet bidragsförsörjs mångdubbelt längre, ofta bortemot 10 år, många tills de uppnått pensionsåldern. De växlar då över till det kommunala försörjningsstödet, dvs socialbidrag, som belastar kommunens skattkista direkt.

En invandrare som inte arbetar kostar inte bara bidragspengar. Vederbörande åsamkar i andra änden av budgeten också kommunen ett bortfall av skatteintäkter. Personen har samtidigt full tillgång till all kommunal skattefinansierad service. Även under de första två åren då staten skjuter till gör många kommuner ett minus genom att dessa pengar inte täcker vad mottagandet faktiskt totalt kostar kommunen.

Lösningen för många kommuner har blivit att låna allt större summor för att dölja att budgeten inte går ihop. Och nu är den samlade kommunala skulden alltså uppe i hisnande 500 miljarder kronor. citat4

CITAT Avpixlat Invandringens kostnader döljs med 500 miljarder i kommunlån av Mats Dagerlind 2014-04-20

Så vilka är det som då ”täljer guld” och förser sig av alla dessa 100 miljarder kronor vilken invandringen kostar per år? Nedan ges citat från tre olika artiklar vilka belyser väl hur det har skapats en ”asylindustri”.

citat4 - Kopia Vi kan läsa på statens egen sida hur ett ensamkommande flyktingbarn i extremfall kan kosta upp till 16.000 kr per dygn. Hur går detta till? Hur kan det vara så dyrt? Pengarna går ju knappast ner i den ensamkommandes ficka. Det ligger inte heller i den ensamkommandes intresse att kosta skattebetalarna så mycket pengar, han har knappast bett om det.

Så det är inte invandrarnas fel för att migrationspolitiken är som den är, men vems fel är det egentligen? Politikerna,  jo självklart, men varför? Hur kom vi till det här? Vi tar pengarna från våra äldre, skär ner på sjukvården och annan välfärd och till råga på allt belånar vi oss för att upprätthålla världens mest extrema och galna flyktingpolitik, varför? Varför låter våra makthavare detta ske?

Follow the money. Om man inte vet varför så kan man alltid räkna med att det handlar om pengar. Asylindustrin omsätter gigantiska, nästan ofattbara summor pengar, och ju mer ansvarslös invandring vi får desto mer omsätter den. Många företag gör enorma förtjänster på Sveriges invandringspolitik och har starka intressen av att den fortsätter i samma anda eller rentav ökar. Man kan därför bara spekulera i vilken otroligt resursstark lobby som påverkar svenska politiker idag.

Jag funderade häromdagen. I kommunen där jag kandiderar har vi ett bolag som heter Baggium Vård & Behandling AB som i huvudsak sysslar med vård av ensamkommande flyktingbarn. Med en koll på internet kan man se att företaget omsatte mer än 194 miljoner år 2012 och gjorde ca 35 miljoner i vinst.

För något decennium sedan så kunde småföretagare vara med och tjäna pengar på asyltåget. Men numera har man stramat åt med regler som gör det i princip omöjligt för vanliga företagare att ta del av miljonregnen. Idag är det endast storföretag som kan vara med och lägga anbud på migrationsverkets lukrativa avtal. Vem tjänar på det? Inte är det asylsökare eller svenska skattebetalare iallafall. citat4

CITAT SD-Kuriren Det är inte invandrarens fel av Ilona Michalowski (läkare och SD-kandidat Mölndal) 2014-04-10

citat4 - Kopia För att sätta de svenska siffrorna i perspektiv kan det vara nyttigt att jämföra med Danmark som 2011 fick 282 asylansökningar från ensamkommande flyktingbarn. Av dessa fick 111 asyl. Året efter kom 355 och 55 fick asyl. Med andra ord ger Sverige asyl till 42 gånger så många ensamkommande som grannlandet, trots att Sveriges befolkning bara är dubbelt så stor. Varför är det så?

Lyssnar man till Sveriges politiska elit eller läser de svenska tidningarna, får man förklarat att Sverige är mycket människovänligare än Danmark.

Andra skulle förklara den dansk-svenska diskrepansen med bristande svensk verklighetsförankring. Svenskarna anser på allvar att det står i deras makt att rädda världen. De ska bara gå före så kommer andra oundvikligen att följa Sveriges goda exempel.

Det finns emellertid ytterligare en – och inte så upplyftande – förklaring till det svenska storsinnet: Nämligen att det ligger pengar i invandringen. Inte för skattebetalarna som ska betala för den, men för de företag, organisationer och enskilda personer som lever av att ta hand om invandrarna, och som därför har ett direkt intresse av att invandringen blir så stor som möjligt.

Det finns dock ingen anledning att förtvivla, för som Marx också påpekade kommer den ekonomiska verkligheten förr eller senare att bli uppenbar. Profithungern i det immigrationsindustriella komplexet är utan gräns, men det är inte skattebetalarnas betalningsförmåga. Och det kommer att bli avgörande. Den dag man inte kan plåga mer pengar ur Svensson kommer han utan tvekan att fråga sig varför han gick på invandringsprofitörernas bluff och varför han lyssnade till politiker och journalister som fyllde honom med nonsens. citat4

CITAT Dispatch International Ensamkommande flyktingbarn möter Karl Marx av Lars Hedegaard 2014-04-14

citat4 - Kopia Det förs en aktiv debatt om vinster i välfärden. Många anser att det är dåligt men konstigt nog så är det få som kritiserar vinster i migrationsindustrin som dränerar stat och kommun på stora pengar. En av de mer kända aktörerna är Bert Karlsson som från att ha varit en hård motståndare till svensk migrationspolitik nu vill skapa ett slags Ikea för asylboenden. Att han plötsligt blivit en vän till invandring är väl knappast svårt att förstå. Det finns miljoner att tjäna.

Enligt DN (24/1 2013) skenar kostnaden för provisoriska asylboenden och har tredubblats på senare tid. Att få ta del av dessa pengar är något som uppenbarligen är attraktivt. citat4

CITAT SvD Migrationsindustrin skapar stora vinster  av Håkan Lösnitz (SD) och David Lindh (SD) 2014-04-27

tidning3 - Kopia

Rösta på Sverigedemokraterna i valet 2014 !

Sverigedemokraterna

Länkar och artiklar om Sverigedemokraternas politik;

Sverigedemokraterna – Förändring på riktigt  Sverigedemokraternas valfilm

Jimmie Åkessons sommartal  SVT Play, 2014-08-02

Sverigedemokraternas partiprogram för en ansvarsfull invandring

Sverigedemokraternas partiprogram för en human flyktingpolitik

Sverigedemokraternas partiprogram för krafttag mot brottsligheten

Sverigedemokraternas vårbudgetmotion för 2014-2017

Fler länkar och artiklar om Sverigedemokraterna här

tidning3 - Kopia

Ytterligare artiklar om massinvandring;

Venstre vill undvika en svensk situation  Avpixlat, 2014-08-06

Professor: Massinvandringen skadar Storbritannien  Avpixlat, 2014-08-05

Invandringens kostnader döljs med 500 miljarder i kommunlån  Avpixlat, av Mats Dagerlind 2014-04-20

Rädslans kultur härskar i Sverige  Avpixlat, artikel av Gunnar Sandelin 2014-04-17

Sverige tar emot flest asylsökande per capita i världen  Avpixlat 2014-04-12

SD-Kuriren granskar: Oss Allas påstådda punktering av påstådda myter om invandringen  SD-Kuriren, av Paula Bieler (SD) och Linus Bylund (SD) 2014-03-24

Alliansen har inte greppet om utgifterna  GP, debattartikel partiledare Jimmie Åkesson (SD) 2014-02-26

”MISSLYCKANDET KOMMER ATT FÅ KATASTROFALA FÖLJDER”  NEO, intervju med Niall Ferguson nr 5/6  2013

Fler artiklar och länkar om invandring här

Malmö går 4,5 miljarder back

citat4 - Kopia  MALMÖ. På tre månader har Malmös ekonomi förvärrats. Det budgeterade underskottet landar på 97 miljoner – mot förväntade 70 miljoner.

Men nu visar årets första utfallsprognos att kommunen istället gör en förlust på 97 miljoner kronor (99 miljoner efter balanskravjustering).

Malmös totala budget är på 15,2 miljarder kronor.

– Vi har just nu en tuff ekonomisk situation. Under en lång tid har vi legat i Sverigetoppen bland kommuner när det gäller investeringar, säger kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S).

-Pettersson påstår att Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) blåljuger. Det mångkulturella paradiset Malmö går inte back med 97 miljoner utan med 4 546 miljoner (4,5 miljarder) för i budgeten ingår socialhjälp till Malmös invånare från Sveriges övriga skattebetalare med 4 449 000 000 kronor.. citat4

Malmö_budjet_2014-4

CITAT Bloggen ”Petterssons gör skillnad” 2014-04-04

H

tidning3 - Kopia

Malmö går 4,5 miljarder back  Bloggen ”Petterssons gör skillnad” 2014-04-04

Malmö går 97 miljoner back  Sydsvenskan 2014-04-04

Malmös ekonomi blöder  Avpixlat 2014-04-05

Ytterligare artiklar om ekonomi och invandring;

Malmös “välfärdsredovisning” dyster läsning  Avpixlat 2014-04-03

1,8 miljarder till svenskundervisning  Avpixlat 2014-03-21 

SCB: Antalet asylsökande från Syrien har fördubblats  Avpixlat 2014-03-20 

100 miljoner extra till massinvandringen  Avpixlat 2014-03-19 

Alliansen har inte greppet om utgifterna  GP, debattartikel partiledare Jimmie Åkesson (SD) 2014-02-26

Invandringen till Europa ökar och är alltmer okontrollerad  Avpixlat 2014-02-25

Ska Sverige bli en humanitär stormakt?  Dagens Samhälle, artikel Gunnar Sandelin 2013-12-12

Journalisterna mörklägger sanningen om invandrarna  DN Debatt, artikel av Gunnar Sandelin, 2010-11-28

Malmös “välfärdsredovisning” dyster läsning

Massinvandring av lågutbildade och svårintegrerade grupper från Mellanöstern och Afrika beskrivs av våra styrande politiker ofta som en ren vinstaffär. Invandringen förmodas berika det svenska samhället i alla tänkbara avseenden, såväl ekonomiskt som socialt och kulturellt. Det är ur detta perspektiv anmärkningsvärt att den s.k. välfärdsredovisning som gjorts i Malmö, en av landets mest invandrartäta kommuner, i de flesta avseenden visar på en negativ utveckling.

CITAT Avpixlat 2014-04-03

”Malmö… min hemstad.
4.2 Miljarder i kommunjämkningsbidrag.
176 olika nationaliteter.
Ett av Europas våldsammaste städer sett till capita.
Och en Muslimtäthet som bara kan jämföras med Marseille i Frankrike.

-En stad som från första början hade en industriverksamhet som var i nivå med några av världens största städer på 1950-1960-talet och som har utgjort grunden för hela vår region och ekonomi.

Kockums, Addo, Tobaksmonopolet, Malmö Strumpfabrik och mycket mycket mer.

INGET AV DETTA FINNS KVAR….Nu har vi Rosengård över hela jävla stan och ingen vågar gå ut om kvällarna med risk för rån och våldtäkter.

Hur kan man älska en stad som inte finns längre och ett folk som har flyttat här ifrån?”

kommentar till artikeln på Avpixlat av signaturen ”Tonfisken”

H

tidning3 - Kopia

Malmös “välfärdsredovisning” dyster läsning  Avpixlat 2014-04-03

Ytterligare artiklar om invandring;

1,8 miljarder till svenskundervisning  Avpixlat 2014-03-21 

SCB: Antalet asylsökande från Syrien har fördubblats  Avpixlat 2014-03-20 

100 miljoner extra till massinvandringen  Avpixlat 2014-03-19 

Alliansen har inte greppet om utgifterna  GP, debattartikel partiledare Jimmie Åkesson (SD) 2014-02-26

Invandringen till Europa ökar och är alltmer okontrollerad  Avpixlat 2014-02-25

Ska Sverige bli en humanitär stormakt?  Dagens Samhälle, artikel Gunnar Sandelin 2013-12-12

Journalisterna mörklägger sanningen om invandrarna  DN Debatt, artikel av Gunnar Sandelin, 2010-11-28

Några intressanta kommentarer till artikeln ”Malmös ”välfärdsredovisning” dyster läsning” på Avpixlat;

”Det är inte bara Malmö som kommer att drabbas. Så här kommer det att bli i hela landet i takt med att islamiseringen tilltar. Inget demokratiskt samhälle kan överleva en sån invasion utan att förvandlas till ett människofientligt helvete. /David Linners.”

”..har samma erfarenheter från Sätra och Skärholmen, förorter till Stockholm som jag växte upp i. Helt utplånade, bara kriminalitet kvar och elände inte en Svensk kvar. Fruktansvärt att politikerna får göra så här!! /Svenska Lejon.”

 ”Malmö är det bästa exemplet på mångkultur i Sverige, så jag förstår inte vad problemet är. Det är ju detta våra politiker vill ha och vad deras anhängare har röstat fram. Mångkultur = konflikter, segregration, kriminalitet och fattigdom. Monokultur = sammanhållning, gemensamma normer och samarbete.”

Malmö får 4000 miljoner ( 4 tusenmiljoner ) i kommunalt utjämningsbidrag från kommuner i övriga landet. Utan detta stöd, hade Malmö gått i konkurs . Finns det mer att tillägga ? när det gäller ekonomisk vinst för massinvandringen o dess konsekvenser ? /RandigeKalle.”

”  ”Jag trivs jättebra i Malmö. Det känns som vilket arabland som helst.”  citatet taget av en nyinflyttad irakisk kvinna  /arginvandrare.”

1,8 miljarder till svenskundervisning

19,2 av 21,7 miljarder kronor i “ökade och oplanerade utgifter” sedan regeringens höstbudget till migration och integration, 100 miljoner kronor extra i vårbudgeten för nyanlända flyktingar och nu 1,8 miljarder till utbyggd svenskundervisning för invandrarelever.

I kölvattnet av PISA-rapporten, där Sverige sjunker som en sten, vill regeringen satsa 1,8 miljarder kronor under nästa mandatperiod på vad man kallar utbyggs svenskundervisning för elever med utländsk bakgrund – vilket får ses som ett indirekt erkännande på vart orsakerna till den svenska kräftgången finns.

(CITAT Avpixlat 2014-03-21)

H

tidning3 - Kopia

1,8 miljarder till svenskundervisning  Avpixlat 2014-03-21 

Ytterligare artiklar om invandring;

SCB: Antalet asylsökande från Syrien har fördubblats  Avpixlat 2014-03-20 

100 miljoner extra till massinvandringen  Avpixlat 2014-03-19 

Alliansen har inte greppet om utgifterna  GP, debattartikel partiledare Jimmie Åkesson (SD) 2014-02-26

Invandringen till Europa ökar och är alltmer okontrollerad  Avpixlat 2014-02-25

Ska Sverige bli en humanitär stormakt?  Dagens Samhälle, artikel Gunnar Sandelin 2013-12-12

Journalisterna mörklägger sanningen om invandrarna  DN Debatt, artikel av Gunnar Sandelin, 2010-11-28

Några intressanta kommentarer till artikeln ”SCB: Antalet asylsökande från Syrien har fördubblats” på Avpixlat;

”Behövs verkligen det? I morse satt nämligen Margot Wallström och Jan Scherman i morronsoffan och pratade om 10 myter om invandring. Invandrare utnyttjar inte skolsystemet eftersom de inte kommer hit förrän de är 25 och då är de redan välutbildade. Eftersom de då inte belastar ekonomin är det ren vinst med invandring. Man kan inte hålla sig för skratt när man då läser att Björklund ska ge ytterligare 2 miljarder för att utbilda redan välutbildade. /3hyacint5.”

”Samma desinformation i TV 1. Invandringen är lönsamt allt annat är en myt hette det. Dessutom passade man på att svärta ner SD så gott man kunde. Väldigt dålig stil att nedvärdera andra som ej kan försvara sig i sammanhanget. Den Svenska Public Service skandalen i ett nötskal. /OlofdeGothia.”

”Vips så finns det pengar i budgeten… Nu vet man iaf vad Anders Borgs skattehöjning ska gå till. /Björn Norström.”

”Och vips ökar Sveriges utlandslån…Växande statsskuld kallas dessa pengar för…. /Thomas Larsson.”

Först 21 miljarder för att människor ska komma och bo i Sverige. Sedan 1,8 miljarder för att de ska lära sig språket. Sist men inte minst 8,5% arbetslöshet.. Det går bra för Sverige nu. /Registrerad af Mattsson.”

100 miljoner extra till massinvandringen

MASSINVANDRINGEN Utöver att 19,2 av 21,7 miljarder kronor i “ökade och oplanerade utgifter” sedan regeringens höstbudget går till migration och integration, anslås nu ytterligare 100 miljoner kronor i vårbudgeten för nyanlända flyktingar.

(CITAT Avpixlat 2014-03-19)

H

tidning3 - Kopia

100 miljoner extra till massinvandringen  Avpixlat 2014-03-19 

Ytterligare artiklar om invandring;

Alliansen har inte greppet om utgifterna  GP, debattartikel partiledare Jimmie Åkesson (SD) 2014-02-26

Invandringen till Europa ökar och är alltmer okontrollerad  Avpixlat 2014-02-25

Ska Sverige bli en humanitär stormakt?  Dagens Samhälle, artikel Gunnar Sandelin 2013-12-12

Journalisterna mörklägger sanningen om invandrarna  DN Debatt, artikel av Gunnar Sandelin, 2010-11-28

Några intressanta kommentarer till artikeln ”100 miljoner extra till massinvandringen” på Avpixlat;

”Ullenhag lovar ännu mer pengar till den misslyckade invandringspolitiken, inte en reflexion över detta vansinniga projekts vara eller inte vara.”

”Jag utgår ifrån att dessa 100 miljoner inte finns i statskassan, utan måste lånas från framtida svenska generationer. Det går inte att stjäla mer pengar från vård, skola och omsorg. Likadant är det säkert med pengarna till den plötsliga satsningn på försvaret. Med andra ord växer den svenska statsskulden med raketfart. /gubbenibyn.”

”Sveriges ungdomar , arbetslösa , sjuka och äldre är grundlurade av regeringen. Invandringen har förstört Sverige och bara medfört problem. SD en självklarhet i samtliga val. /63BE.”

”De rögröna och Alliansen håller på med hitte-på problem. De tillsammans med media försöker beskriva en homogen politisk situation som vore detta det enda valet för boskapen i september. De t o m håller ihop och kan tänkas valsamverka om valet går ”snett”. Det är naturligtvis logiskt. Att någon annan än dessa sju partier skulle få insyn i den makabra migrationspolitiken och vad skattebetalarna betalat för denna vore förödande både för dessa sju partier men minst lika mycket för dagspressens ”journalister”. Det får bara inte hända att svenska folket skall få veta kostnaden för de senaste åtta årens helt okontrollerade migrationspolitik. Hade det varit på 1700-talet hade de fått straff de förtjänat. Det vet de. Därför håller de ihop. /Jurkbeerj.”

”Intressant att det kallas ”oplanerade utgifter” när de är exakt motsatsen, dvs planerade. /andreasm.”

”Pengarna skall gå att bygga om bostäder till flyktingar med särskilt behov, tex handikapplägenheter.I veckan kom beskedet att det inte finns pengar att bygga om lägenheter till våra äldre, därav blir det mycket svårare för dom gamla att klara sig! Vad fan skall man säga??? /vem skall betala.”

”Jag har röstat S sedan 86 samma med mina föräldrar som röstat på dem sedan 60-talet. Dem har ändrat sig dels för dem känner sig inte trygga, vågar inte gå på kvälls promenad längre för rädd att bli rånade.Denna massinvandring har gjort så mycket elände i Sverige så man kan knappt tro att det är sant. För några år sedan hade jag inte ens tankarna på att rösta SD. Nu finns det inget annat val. /Joe.”

”Pojken med guldbyxorna. Hur skall vi få stopp på vansinnet med våra skattepengar. Måste det till en landsomfattande kampanj med verklig redovisning om hur mycket Ullenhag har och kommer att kosta Sverige och samtidigt göra en grundlig undersökning över vilka krafter som ligger bakom Migrationsverkets källa av kapital som dom öser över invandringen. Reinfeldt och Borg måste vara landets största förrädare i modern tid som för landets invånare mot fattigdom och misär. Hur länge orkar vi betala för att ta hand om världens alla lycksökare som fritt strömmar in i landet?? /Arzt1.”

”1994 tog man 260 miljarder från svenska folkets sparade pengar i pensionssystemet!  Det motsvarar över 560 miljarder med 5% ränta! Den totala statsskulden uppgår till närmare 2 TUSEN MILJARDER o man fortsätter att skuldsätta kommande generationer rakt ner i avgrunden! Svenska politiker lånar idag 24 miljoner/dygnet eller 10 miljoner/timmen ! med att köpa in denna absurda Massinvandring! Dessa pengar satsas på Bidragsinvandringen, som håller på att förinta hela Välfärdssamhället! Hade 7 klövern haft ansvar för En familj, hade Kronofogden för länge sedan hämtat in dessa Roulettspelande politiker o överlämnat ärendet till Psykvården via polisen! Den 14 September måste detta Vansinne få ett slut! /RandigeKalle.”

Kvarts miljard i kostnader för avvisningsresor

”I asylrekordlandet Sverige får nästan alla stanna. Antalet avvisningar minskar trots att asylströmmarna till landet ökar. Något som paradoxalt också ökar är Migrationsverkets (läs: skattebetalarnas) kostnaderna för avvisningsresor.

Förra året spenderades 241,6 miljoner kronor på avvisningsresor, jämfört med 192,7 miljoner 2011. Antalet specialchartrade flygplan har på bara ett år ökat från 100 till 170 stycken. I februari förra året sattes ett kostnadsrekord för avvisningsresor från Sverige. Då chartrade Migrationsverket en Boeing 737-800 för att flyga fem asylfuskare till Afghanistans huvudstad Kabul. Kalaset gick på 271 000 kronor per avvisad. Till detta kom lön och traktamente för personal. Notan hamnade totalt för denna enda avvisningsresa på i runda slängar 1, 5 miljoner kronor.”

(CITAT artikel Avpixlat 2014-03-14)

H

tidning3 - Kopia

Kvarts miljard i kostnader för avvisningsresor  Avpixlat 2014-03-14

Ökad kostnad för avvisningsresor  Expressen 2014-03-14

Ytterligare artiklar i ämnet;

Billström kräver svensk flyktingpolitik i EU  Avpixlat 2014-03-06

Alliansen har inte greppet om utgifterna  GP, debattartikel partiledare Jimmie Åkesson (SD) 2014-02-26

Invandringen till Europa ökar och är alltmer okontrollerad  Avpixlat 2014-02-25

Journalisterna mörklägger sanningen om invandrarna  DN Debatt, artikel av Gunnar Sandelin, 2010-11-28

Ska Sverige bli en humanitär stormakt?  Dagens Samhälle, artikel Gunnar Sandelin 2013-12-12

Några kommentarer till artikeln ”Färre avvisas, ändå ökar kostnaderna för avvisningsresor” på Avpixlat;

”Frågan är om de PK-skadade -de som till varje pris vill förstöra Sverige- inte MEDVETET låter dessa kostnader skena. Om priset för hemresan är enorm så blir det indirekt ett argument att låta dem stanna: ”-Jaha, nu är dom ju redan här… Att skicka tillbaka dem kostar miljoner, då kan de lika gärna få vara kvar..”

►Kom ihåg att massinvandringen till Sverige inte styrs av ett engagemang för de verkligt utsatta. Nej, invandringen är bara ett sätt för övervintrade kommunister och andra hatare av den sekulära demokratin att slå sönder samhället. Invandrarna är inte här för att de behöver hjälp eller för att ”rädda pensioner”. De är här därför att de är bärare av en kultur som är väsensskild från vår egen och för att de (som grupp) vägrar att integrera sig. De är här för att indirekt göra jobbet som Stalin och Mao misslyckades med: -Att begrava väst.

►Hur kan man annars förklara att asiatiska invandrare med riktig flyktingstatus utvisas utan vidare spisning, samtidigt som migrationsverket AKTIVT hjälper MENA-folk att ljuga ihop egna asylhistorier…

►Hur kan man annars förklara att Sverige inte gör några kontroller överhuvudtaget? Idag räcker det att ha MENA-utseende och säga att man kommer från Syrien för att få PUT. Och allt detta medan riktiga flyktingar som är för fattiga, sjuka och maktlösa för att ta sig till Sverige dör som flugor i diarré och kolera.

Så länge det är MENA-folk som kommer så hålls dörrarna öppna. Allt svammel om ”flyktingar” och ”allas lika värde” är bara en fasad för att övertyga Sveriges alla nyttiga idioter. Det enda som räknas är att få in så många som möjligt, så länge de tillhör rätt kategori. /ichthyostega.”

”271,000 kr per person och detta bara för flygkostnader..!!?? Om vi sedan räknar vad handläggningskostnader, asylboende, advokatkostnader, tolk-kostnader, lön för personalen som följde med och deras dagpenning under vistelsen i Sverige,så ligger siffran närmre en halv miljon per person. Har dom styrande i detta stackars gudsförgätna land fullständigt tappat all vett och sans? /Tonfisken.”

”Sverige behöver egentligen införa ett TOTALT STOPP i denna Bidragsinvandring. för att ordna upp dom problem som uppstått inom landet. Ingen kan må bra av att fylla på dessa problem varje dag, INGEN ! absolut ingen. Är det tänkt att dessa förorter skall vara förvaringsplatser för allt framtid ! eller hur ser den politiska 7 klöverplanen ut? /RandigeKalle.”

Befolkningspyramiden och pyramidspelet

På Avpixlat kan man idag läsa en artikel som tydligt klargör hur kostsam massinvandringen till Sverige är och skribenten slår hål på myten att ”invandringen räddar pensionerna”. Citat från artikeln;

”Ett av de vanligaste påståendena om invandringen är att invandring är nödvändigt för att ”rädda pensionerna”. Ingenting kunde vara mer felaktigt. I detta inlägg ska vi reda ut den offentliga lögnen om demografi och pension, och se att invandringen är den snabbaste vägen till fattigdom för alla.”

H

tidning3 - Kopia

Befolkningspyramiden och pyramidspelet  Avpixlat 2014-03-04

Ytterligare artiklar i frågan;

Alliansen har inte greppet om utgifterna  GP, debattartikel partiledare Jimmie Åkesson (SD) 2014-02-26

Invandringen till Europa ökar och är alltmer okontrollerad  Avpixlat 2014-02-25

Ska Sverige bli en humanitär stormakt?  Dagens Samhälle, artikel Gunnar Sandelin 2013-12-12

Journalisterna mörklägger sanningen om invandrarna  DN Debatt, artikel av Gunnar Sandelin, 2010-11-28

Några intressanta kommentarer till artikeln på Avpixlat;

”Ett stort problem är att man måste ha kunskap för att sätta sig in i ekonomisk teori för att förstå att invandrarekvationen inte går ihop för Sverige. Den kunskapen finns inte ens i riksdagen. Sverige har Europas sämst utbildade parlament. Däremot har vi gott om politiker som tycker att vargar, genusfrågor och svenska bilars klimatpåverkan är de största problemen. MP går i täten för dessa. /Flaneuren.”

Sverige har en tickande ekonomisk bomb framför sig. Trots att den Sveriges BNP växer och statsskulden ännu är inom rimliga gränser är statsfinanserna inte i god kondition.

Regeringen Reinfeldt har sålt ut statliga tillgångar för att avkorta lånen, länsat pensionsfonderna och skurit ner på de offentliga tjänsterna för att försöka lappa några nyckeltal i ekonomin. Tom. invandringen ger en illusion av lönsamhet eftersom invandringen ökar BNP. Därför har regeringen Reinfeldt fördubbat invandringen under sin mandatperiod.

BNP (och lånemängden i förhållande till BNP) säger dock ingenting om situationen under ytan. Det är bara siffror politikerna tycker om att tala om eftersom de inte avslöjar all skit som sopats under mattan.

Regeringen har inte en fiskalt sund politik utan man trixar med statistik och siffror för att få allt att se bra ut.

Men allt det man sopat under mattan kommer dock fram förr eller senare. Invandringen är i verkligheten en brakförlust. Den verkliga arbetslösheten ökar med tiotals tusen personer årligen så länge massinvandringen fortgår. Produktiva svenskar flyttar ut. Statens utgifter skenar iväg samtidigt som inkomsterna minskar. 
Sverige kommer snart att gå över en vändpunkt var ekonomin börkar rasa i snabb takt.

Det finns några sätt att fixa detta och skjuta på problemet: 1. höj skatterna, 2. ta mera lån., 3. devalvera kronan. Dessa är ändå bara tillfälliga lösningar och betelaren blir i sista hand svenskarna som får en sämre realinkomst. /Hades.”

”Enligt FN:s prognos kommer Japan att ligga i topp, 2030 och Sverige ligga efter Libyen. För några år sen trodde jag det var ett skämt. Nu är jag rädd att det kan bli så med alla syrier, somalier, romer, gay ugandier etc. 2010 låg Sverige på 15 plats och beräknas nästa år ligga på 25 plats. 2030 på 45 plats i botten på den lista av länder vi tidigare legat bland de bättre. Nej, Sverige har inte råd och vi kommer att få det allt sämre.  http://en.wikipedia.org/wiki/L…    /Pansy_Hunks.”

Alliansen har inte greppet om utgifterna

Utan de 19 miljarder kronor som kan härledas till ökade utgifter för migration och integration hade det inte funnits anledning till regeringens utspel om skattehöjningar, skriver Jimmie Åkesson (SD).

I torsdags föreslog regeringen ett sparpaket som består av bland annat höjda fordonsskatter, sänkta studiebidrag samt kraftigt försämrade villkor för privat pensionssparande.

Än mer anmärkningsvärt är att man inte anser sig kunna styra över stora delar av statens utgifter. Av totalt 21,7 miljarder kronor i ökade och oplanerade utgifter som har uppstått från det att den senaste höstbudgeten presenterades i september förra året så kan 19,2 miljarder direkt härledas till utgiftsområdena migration och integration. Kraftig ökning av antal asylsökande i ny prognos heter det i Anders Borgs presentation.

Denna utgiftspost är dock ingenting som uppstår av sig självt, utan är en direkt konsekvens av att man, tillsammans med Miljöpartiet, valt att införa västvärldens mest kravlösa regelverk avseende asyl- och anhöriginvandring. Socialdemokraterna som valt att helt tona ned sin migrationspolitik stödjer tyst utvecklingen. Utan denna negativa kostnadsutveckling hade det inte funnits något behov av att försämra villkoren för studenter, bilägare och pensionssparare.

I sammanhanget bör nämnas att 70 procent av de asylsökande som kommer till Sverige kommer hit landvägen, alltså med geografisk nödvändighet via ett annat EU/EES-land, och att deras asylärende därmed i enlighet med Dublinförordningen bör hanteras i det landet och inte i Sverige. Av de övriga 30 procenten uppskattar Migrationsverket att flertalet kommer från andra EU/EES-länder. 

Sverigedemokraternas utgångspunkt med anledning av finansministerns utspel är väldigt tydlig: Vi kommer inte medverka till att göra det dyrare för folk att åka bil till jobbet. Vi kommer inte att sänka studiebidragen. Vi ställer oss högst kritiska till att försämra vanliga människors möjligheter att spara till sin egen pension. 

(CITAT GP, debattartikel partiledare Jimmie Åkesson (SD) 2014-02-26)

H

tidning3 - Kopia

Alliansen har inte greppet om utgifterna  GP, debattartikel partiledare Jimmie Åkesson (SD) 2014-02-26

Ytterligare artiklar med anknytning till frågan;

Invandringen till Europa ökar och är alltmer okontrollerad  Avpixlat 2014-02-25

Ska Sverige bli en humanitär stormakt?  Dagens Samhälle, artikel Gunnar Sandelin 2013-12-12

Journalisterna mörklägger sanningen om invandrarna  DN Debatt, artikel av Gunnar Sandelin, 2010-11-28

Invandringens kostnader

Avpixlat har idag en insändare vilken innehåller en saklig men samtidigt väldigt överskådlig beräkning av invandringens kostnader. Nu kanske du resonerar som en politiskt korrekt, för att raljera lite ifrågasättande här. För kan man verkligen sätta en prislapp på vad invandringen kostar? Jag säger ett absolut ja. En statsbudget är inget relativt begrepp utan innehåller exakta belopp på intäkter och utgifter. Är utgifterna större än intäkterna måste staten låna pengar, men det är (eller borde vara) undantagsvis och i förvissning om att Sverige inom överskådlig tid istället kan uppvisa ett överskott i statsbudgeten för att betala av tidigare års underskott. Trist och krasst kanske många säger, men se till din egen hushållsbudget, hur relativ är den, nej just det, är pengarna slut så är det ”makaroner utan extra allt” som gäller till nästa lön. Off topic kan sägas att bland ”flumpolitiker” används ofta klyschan ”dynamiska effekter” vilket per definition ska vara plötsligt uppdykande intäkter, vilket då kan punkteras med att säga att det förstås också kan innebära plötsligt uppdykande utgifter. Fredrik Reinfeldt slänger sig ofta med denna floskel till begrepp. Insändaren Lasse konstaterar;

”Jag tycker det är mycket märkligt att inte Sveriges många duktiga nationalekonomer kan upplysa Sveriges toppolitiker om massinvandringens kostnader och därmed negativa inverkan för skattebetalarna på de offentliga budgetarna.”

Insändaren Lasse refererar till den i ämnet unika och upplysande boken ”Invandring och Mörkläggning” vilken många upplysta läsare av alternativ media (t.ex. Avpixlat) har tagit del av, men Lasse konstaterar att innehållet i denna bok dessvärre inte har nått den breda allmänheten. Lasse skriver;

”Ett försök till sammanställning görs dock i och för sig i den utmärkta boken “Invandring och Mörkläggning” men jag kan tänka mig att detta kapitel i boken redan har nagelfarits av nationalekonomer som är förespråkare för massinvandring och dömts ut som rasistiskt. I vanlig ordning.”

Ta del av insändaren Lasses tydliga beräkningar och förundras över vilka ofantliga kostnader invandringen tillåts orsaka. Kom också ihåg att en statsbudget måste vara i balans, dvs invandringens stora kostnader kräver lika stora nedskärningar på andra områden (t.ex skola, sjukvård, äldrevård etc.) och eller skattehöjningar. Politik är en fråga om prioriteringar. Att inte beakta invandringens kostnader är lika oansvarigt som om du i affären handlade utan att tänka på hur mycket pengar du har på kontot, möjligen plus din kortkredit under förutsättning att du kan betala tillbaka den vid nästa lön.

H

tidning3 - Kopia

Invandringens kostnader  Avpixlat, insändare av signaturen ”Lasse” 2014-02-21

Ytterligare artiklar och källor som belyser invandringens kostnader;

Procenträkning som alltför få förstår  Avpixlat, insändare av ”Pragmatiker” 2014-02-19

Svenskt folkökningsrekord – orsak: massinvandring  Avpixlat artikel 2014-02-19

Boktipset: ”Invandring och mörkläggning”  Avpixlat 2014-03-11

Ska Sverige bli en humanitär stormakt?  Dagens Samhälle, artikel Gunnar Sandelin 2013-12-12

Söndagskrönika: Hemligheten  Julia Ceasar, krönika 2013-06-09

Journalisterna mörklägger sanningen om invandrarna  DN Debatt, artikel av Gunnar Sandelin, 2010-11-28